C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona - 93 252 42 62 - info@casaorlandai.cat
C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona - 93 252 42 62 - info@casaorlandai.cat

L’Associació Cultural Casa Orlandai

Què és l'ACCO?

L’Associació Cultural Casa Orlandai és una entitat sense ànim de lucre, formada pel veïnat i col·lectius vinculats a Sarrià, constituïda per donar vida a l’equipament municipal Casa Orlandai.

L’associació promou l’art i la transformació social des de la convivència, el respecte i la llibertat; així com un desenvolupament públic i social més proper i participatiu, donant resposta als anhels de construir una societat més justa.

L’Assemblea General de l’Associació i la Junta de la Casa són els òrgans que gestionen l’entitat. Les comissions són espais de participació per gestionar diferents aspectes o activitats de l’Associació.

A més de la gestió de la Casa Orlandai, l’Associació impulsa i promou altres projectes: l’Espai Gardenyes i el Mapa Verd.

L'ACCO decideix formar part de plataformes, xarxes i censos amb principis i valors corresponents amb els de l'associació. Són les següents:

El Cens d'entitats de foment de la llengua catalana agrupa fundacions i associacions que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit d'actuació. S'entén per foment de la llengua catalana la realització d'activitats que promouen actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l'ús entre la població en general o en col·lectius concrets.

Enllaç

És una eina de reconeixement públic de les organitzacions de voluntariat i una garantia de qualitat en la mesura que les entitats incloses estaran sotmeses a la normativa vigent aplicable a cada àmbit, i al corrent de les seves obligacions com a entitat de voluntariat

Enllaç

El Codi Ètic de les associacions de Barcelona és un instrument d’assessorament, conducta i autoregulació, que recull totes aquelles premisses necessàries per a que les diferents associacions de la ciutat que treballen dins d’un marge de valors cívics hi estiguin reflectides. A la vegada que pretén ser una eina de referència que posi en valor la forma jurídica d’associació. Actualment l’impulsa el Consell d’Associacions de Barcelona.

L’Associació Cultural Casa Orlandai ja forma part del Codi ètic de les associacions de Barcelona. Aquest és un instrument d’assessorament, conducta i autoregulació, que recull totes aquelles premisses necessàries per a que les diferents associacions de la ciutat que treballen dins d’un marge de valors cívics hi estiguin reflectides. A la vegada que pretén ser una eina de referència que posi en valor la forma jurídica d’associació.

Va ser aprovat l’any 2001 en el 1r Congrés de les Associacions. Actualment l’impulsa el Consell d’Associacions de Barcelona.

Enllaç

El Consell d'Associacions de Barcelona (CAB) és la plataforma interassociativa de la ciutat de Barcelona.
La nostra missió: Treballar per el desenvolupament de l'associacionisme i dels seus valors a Barcelona tot construint un espai de participació, vertebració (territorial/sectorial) i d’interlocució d'organitzacions interessades en l'associacionisme.
Els nostres valors compartits:Compromesos amb els Drets Humans i identificats amb els principis de llibertat, d'igualtat, cohesió social i democràcia fonamentem la nostra actuació en els següents valors que són els principis rectors que s’apliquen en l’acció diària de l'organització:
- Proximitat i confiança
- Compromís amb la transformació social i la democràcia.
- Transparència
- Independència per actuar i construir un discurs i un posicionament en les polítiques públiques sobre associacionisme.
- Justícia entesa com el conjunt de drets de la ciutadania que cal protegir, especialment en el que afecta al CAB els de participació ciutadana i associacionisme.
- Sostenibilitat en la gestió eficient dels recursos

Enllaç

Un món verd

El mapa verd de Sarrià vol destacar el que hi ha: des dels arbres singulars a les parades del bicing, passant pels comerços ecològics i els punts de recollida de brossa classificada.

Un món sostenible

El mapa verd de Sarrià inclou, a més dels aspectes ecològics, d’econòmics i socials. Ens ajuda, per tant, a organitzar de forma perdurable la nostra activitat. Millorant el barri, doncs, contribuïm a la millora global.

Mil i una capes
Malgrat que set són les capes inicials del projecte:

 • els béns naturals; arbres i jardins singulars
 • la recollida i la gestió dels residus
 • les fonts i els usos de l’energia
 • la mobilitat i l’accessibilitat
 • les botigues més ecològiques
 • la vida associativa
 • els béns culturals: el segell característic del barri
  …  se’n poden fer tantes com vulguem.


Artibarri és un centre de recursos i una xarxa a favor del desenvolupament de projectes artístics d’acció comunitària, on la participació de les persones es converteix en un eix central cap a la millora de la qualitat de vida individual i col·lectiva i cap a l’estímul del canvi social. Artibarri promou el treball en xarxa com a mitjà per a créixer, millorar, disseminar, o connectar aquesta mena de projectes en el territori català.

Aquesta plataforma, mitjançant la cultura, vol treballar per a la transformació social. L’ACCO forma part d’Artibarri ja que, com es pot observar, comparteixen el mateix objectiu.

Enllaç

La Plataforma de Gestió Ciutadana, som un grup d’entitats que gestionem o volem gestionar, equipaments públics, des del teixit social del territori. Aquest model no és nou a la ciutat, en alguns casos ja tenim experiència de diverses dècades, en d’altres, acabem de començar, però ara ens hem agrupat sota aquesta plataforma per tal de:

- Compartir les millors pràctiques
- Definir el que entenem com a gestió ciutadana
- Posar en valor aquest tipus de gestió front d’altres
- Donar visibilitat a aquesta realitat

Per a més informació Plataforma Gestió Ciutadana

Plataforma d'entitats del barri de Sarrià. Un dels seus eixos de treball és crear vincles i sinergies entre les entitats del barri i promoure dinàmiques conjuntes.

Per a més informació


La Xarxa d'Economia Solidària, també coneguda com la XES, es gesta en un procés iniciat a mitjans dels anys 90 entre cooperatives catalanes i brasileres.
Les empreses i entitats que formem part de la XES som valuoses de cara a construir l'altre món possible en la mesura que som un laboratori on diàriament assagem noves formes de treballar, consumir i invertir, i que demostrem a tothom que vulgui veure que és possible fer empreses eficaces i, alhora, democràtiques, equitatives i sostenibles. La Xarxa d'Economia Solidària intenta enfortir l'economia solidària des d'aquesta perspectiva transformadora.

La XES també impulsa la col·lecció de llibres d'economia solidària, la intercooperació, la creació d'un mercat social, la vinculació del sector amb els moviments socials, eines estratègiques, totes elles, per desenvolupar el sector. Des de l'any 2008 destaca l'impuls per a l'elaboració de balanços socials en les entitats del sector, així com la seva agregació per crear el Balanç Social de l'economia solidària i difondre'l a la societat.

Per Balanç Social entenem un document on descrivim i mesurem les aportacions socials, laborals, professionals i ecològiques, fetes per una organització al llarg d'un exercici.  L'Associació Cultural Casa Orlandai, cada any, realitza la seva elaboració.Us presentem a continuació el Balanç Social del 2015

Descarrega (PDF, 27KB)

Enllaç

Missió, visió i valors

La finalitat principal de l'Associació és impulsar el teixit associatiu, cultural, social del barri de Sarrià i del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, fomentant els següents valors: cultura per la pau, equitat de gènere, esperit crític, multiculturalitat, democràcia, transparència, eficàcia, sostenibilitat, solidaritat local i global, diversitat cultural i social i innovació. En coherència, l'associació, potencia i promou els següents objectius:
 • Ser un lloc de trobada intergeneracional on siguin protagonistes les persones de totes les edats, un espai d’intercanvi d’idees donant suport a activitats per fomentar el coneixement i l’esperit crític.
 • Incorporar i potenciar la transversalitat de la perspectiva de gènere i de les dones en totes aquelles activitats i projectes que es realitzen.
 • Promoure accions d'educació per al desenvolupament en quatre àmbits: sensibilització, educació i formació, investigació i reflexió, i incidència política i mobilització social.
 • Esdevenir un espai d’acollida a la diversitat fomentant la participació i l’atenció a les persones amb risc d’exclusió per raons socials, econòmiques, culturals, diversitat funcional o problemes de salut mental.
 • Promoure i millorar l’educació, en especial del lleure, donant suport i afavorint les iniciatives juvenils i dels sectors amb perill d’exclusió social.
 • Mantenir i actualitzar les tradicions i els costums, fomentar i vetllar per l’ús de la llegua catalana i avançar en la recuperació de la memòria històrica.
 • Tenir cura del territori amb criteris de sostenibilitat, tot fomentant el coneixement de l’entorn.
 • Esdevenir un espai de trobada, suport i realització d’activitats de les associacions del barri

Història

El setembre de l’any 2003 l’Escola Orlandai va abandonar la Casa Galve del carrer Jaume Piquet i es va traslladar a la nova escola ubicada a Can Ponsic.

En aquell moment, un col·lectiu de veïns i veïnes de Sarrià va començar a elaborar un projecte per trobar un nou ús a l’antic edifici de l’escola propietat de l’Ajuntament de Barcelona.

Des de les primeres propostes, els eixos creatiu i social són identificadors del projecte. L’acció reivindicativa s’allarga en el temps fins a la creació de l’Associació Amics i Amigues de l’Orlandai (AAAO), l’any 2004, a partir de la qual va sorgir l’”Equip de treball” que va elaborar el document “Casa Orlandai. Art i transformació social” (octubre 2004), que va permetre iniciar formalment les negociacions amb els responsables municipals. En aquell moment 10 associacions o col·lectius conformen el projecte, entre les quals destaquen: l’AAAO, l’Antàrtida/Plataforma del Gel, l’Assemblea de Joves de Sarrià ESBERLA, l’Associació per la promoció cultural Cheb Balowski, la Coral Sarrià o l’Esplai Movi de Sarrià.

A partir de 2005 aquesta plataforma cívica de Sarrià i els responsables polítics i tècnics del Districte de Sarrià-Sant Gervasi van començar a treballar per definir un projecte per a l’antiga escola. Aleshores, la plataforma ja reunia a 13 entitats, amb noves incorporacions com l’Associació Cultural d’Assessorament i Formació en Audiovisuals i Informàtica (ACAFAI) i la Plataforma d’Entitats Solidàries de Sarrià Sant Gervasi.

L’any 2006 va començar la remodelació i la rehabilitació integral de l’edifici, tant de l’interior com de l’exterior amb especial cura, atès que formava part del patrimoni arquitectònic i sentimental del barri.

El 23 de gener de 2007 es va fer la presentació pública del projecte a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sarrià. El 27 de febrer es va fer l’assemblea constituent de l’Associació Cultural Casa Orlandai, constituïda per 15 entitats fundadores -entre les noves incorporacions cal citar l’Associació Catalana de Dansa Lliure, el Centre d’Higiene Mental de Les Corts, el Col·lectiu de Dones en l’Església i el Grup de Pachwork- i s’aprovaven els Estatuts que regiran l’associació.

Finalment, els responsables polítics de l’Ajuntament de Barcelona-Districte Sarrià-Sant Gervasi van confirmar la creació d’un centre cívic gestionat per l’Associació Cultural Casa Orlandai, mitjançant un conveni signat el març de 2007. Casa Orlandai s’obria al públic el 12 d’abril de 2007.

Des de l'any 2007, l'associació està gestionant l'equipament municipal Casa Orlandai, a través d'un conveni amb una duració de quatre anys, renovat primer amb quatre pròrrogues anuals, i, des de 2015, per un nou conveni de tres anys amb una pròrroga anual.

A més a més del centre cultural, l’Associació Cultural Casa Orlandai també gestiona des del 2014 l'Espai Gardenyes, un hort, una àgora i un projecte de bioconstrucció que es fa en el marc del Pla Buitsde l'Ajuntament de Barcelona. També promou altres projectes com el Mapa Verd de Sarrià, i participa en les xarxes veïnals del barri.

L’any 2014, l’associació ha estat reconeguda amb el 2n Premi Barcelona Associacions atorgat per l’Ajuntament de Barcelona i amb el Premi Compromís Democràtic que atorga la Generalitat de Catalunya.