C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona - 93 252 42 62 - info@casaorlandai.cat
C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona - 93 252 42 62 - info@casaorlandai.cat

Comissions

La gestió de l’activitat quotidiana de l’associació es duu a terme mitjançant el treball de les Comissions i de la Junta. Les comissions són àrees de participació obertes a tothom que hi vulgui participar. Cada comissió es dedica a un tema o aspecte concret de a gestió de la Casa Orlandai o de l’associació.

Junta

La Junta és l’òrgan operatiu i de gestió de l’associació i es reuneix cada quinze dies. Amb la finalitat d’agilitzar la comunicació entre l’associació i l’equip tècnic de la Casa Orlandai, a les reunions de la Junta hi participa la direcció de l’equipament amb veu però sense vot.

Assemblees

L’Assemblea, o Assemblea General, és l’òrgan suprem de gestió de l’associació. Són membres de l’Assemblea els socis i sòcies individuals, familiars i les entitats sòcies. Cada persona, col·lectiu o entitat tenen un vot. Els acords es prenen per majoria simple de vots de les persones sòcies presents o representades.

Voluntariat

El voluntariat és un altre espai de participació de l'Associació Cultural Casa Orlandai i de la Casa Orlandai. Alhora són molts els espais de participació com a voluntari: des de qüestions més tècniques de la Casa (recepció, manteniment del jardí i de la Casa, obertura de l'aula d'informàtica) fins a aspectes relacionats amb els òrgans de participació de l'ACCO. Volem que tothom es pugui sentir còmode i presentar a totes les persones interessades els llocs on poder donar un cop de mà de la manera que cadascú desitgi.