C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona - 93 252 42 62 - info@casaorlandai.cat
C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona - 93 252 42 62 - info@casaorlandai.cat

Junta

La Junta és l’òrgan operatiu i de gestió de l’associació i es reuneix cada quinze dies. Amb la finalitat d’agilitzar la comunicació entre l’associació i l’equip tècnic de la Casa Orlandai, a les reunions de la Junta hi participa la direcció de l’equipament amb veu però sense vot.

Les reunions són obertes a la base social, i quan és necessari es convida a persones o entitats que hi puguin col·laborar, assessorar o compartir algun tema rellevant.

Les persones membres de la Junta són escollides per l’Assemblea General. Està constituïda per un president o presidenta, un secretari o secretaria, un tresorer o tresorera i per un nombre indeterminat de vocals. Es poden nombrar també una o diverses vicepresidències. Tota persona sòcia pot formar part de la Junta.

Les persones de la Junta de la Casa exerceixen el càrrec durant un període de quatre any sense perjudici que puguin ser reelegides. Cada dos anys es renoven una part dels càrrecs de la Junta.

En el 2017 les persones membres de la Junta són:

CàrrecNom
PresidentaMarta Masats
SecretariOriol Barba
TresorerJuan María Cámara
VocalElsa Corominas
VocalJordi Roca
VocalLluís Bordas
VocalAina Juanet
VocalAleix Porta
VocalDavid Saldaña

Les principals funcions de la Junta són:

  • Representar, dirigir i administrar l’associació
  • Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.
  • Proposar a l'Assemblea General les quotes dels socis, la defensa dels interessos de l'associació i presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici per la seva aprovació.
  • Convocar l’Assemblea General i complir les seves decisions.
  • Contractar les persones empleades que l’associació pugui necessitar.

Últimes actes de la Junta

19

Mai

2015