C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona - 93 252 42 62 - info@casaorlandai.cat
C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona - 93 252 42 62 - info@casaorlandai.cat

Assemblees

L’Assemblea, o Assemblea General, és l’òrgan suprem de gestió de l’associació. Són membres de l’Assemblea els socis i sòcies individuals, familiars i les entitats sòcies. Cada persona, col·lectiu o entitat té un vot. Els acords es prenen per majoria simple de vots de les persones sòcies presents o representades.

Es convoquen dues assemblees l’any en caràcter ordinari (normalment un dimarts al vespre), una a l'hivern i una altra a la primavera: aquesta darrera té un caire més particiaptiu, mentre que la d'hivern és més informativa. Un nombre superior al 10% de les persones o entitats sòcies de l’entitat pot convocar una assemblea de caràcter extraordinari.

Les principals facultats de l’Assemblea són:

  • Modificar els Estatuts i aprovar o modificar el reglament de règim intern.
  • Elegir les persones membres de l’òrgan de govern, controlar i aprovar la seva gestió.
  •  Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals.
  • Adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució per al sosteniment de l'associació.

Últimes actes de l'Assemblea