C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona - 93 252 42 62 - info@casaorlandai.cat
C/ Jaume Piquet, 23 08017 Barcelona - 93 252 42 62 - info@casaorlandai.cat

Dades de l'activitat

Data: 06/06/2015
Horari: 11:00 - 18:00
Lloc:
Loading Map....
Categoria: Destacats, Xerrades -col·loquis
Organització: FAVB, AC Casa Orlandai i Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola
Preu: Gratuït
Comparteix-ho...

Collserola

Patrimoni natural, especulació urbanística i sostenibilitat. El Parc Natural de la Serra de Collserola té una vesant sobre Barcelona i Esplugues de Llobregat. Sobre la Ronda de Dalt, una vintena de barris i nuclis residencials configuren una realitat plural, contradictòria, que necessita compartir criteris i solidaritats. Des de Torre Baró fins a Finestrelle.

 

Programa, del 4 al 7 de juny

Dijous 4, a les 19:00 h

Presentació de la jornada a Sarrià. El Mapa Verd de Sarrià de Munt, un patrimoni ni monumental ni menor

Dissabte 6, de les 11 a les 18 hores

Una jornada d’informació i debat, amb conclusions, per conèixer els valors, els problemes i els riscos associats a la frontera entre la ciutat de Barcelona i el Parc Natural de la Serra de Collserola.

11:00 h: Obertura. Canviar la manera de pensar i no perdre el Nord, a càrrec de Eva Ceano, coordinadora de la jornada, Enric Capdevila, president de l’Associació Casa Orlandai i Lluís Rabell, president de la FAVB, Esther Argelich de la Platadforma Cívica per a la Defensa de Collserola. Exposició i debat.

11:30 h: La xarxa Natura 2000 i el Parc Natural de Collserola. Els valors naturals amenaçats. Per què els límits dels parcs són escenaris de confl ictes? A càrrec de Josep Germain·del Consell de Protecció de la Natura  (CPN) i la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN). Exposició i debat.

12:30 h: El Pla Especial de Protecció del Medi Natural i el Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola, PEPNat. Una visió crítica del seu procés i el seu contingut. A càrrec de Josep Lluís Moner de la Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola. Exposició i debat.

Dinar 14 – 16 h (10 €, cal reservar a: programacio@casaorlandai.cat)

16:00 h: L’ordenació territorial de Collserola. Del Pla General Metropolità (1976) al Pla Director Urbanístic Metropolità (2015). A càrrec de Leo Bejerano, Llicenciat en Ciències Ambientals. Exposició i debat.

16:45 h: Barris de muntanya. Fer visible una realitat. Repàs a les reivindicacions i demandes dels diferents barris i nuclis residencials i temes com la MAT, les Portes de Collserola, la modifi cació del PGM, el Túnel d’Horta... A càrrec: representants de les entitats veïnals. Coordina la taula Jordi Bigues. Exposició i debat.

18:00 h: Conclusions i demandes.A càrrec de Camilo Ramos, de la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona. Exposició i debat.

 

Diumenge 7,  matí: Passejada per veure els esquirols a la marina de Collserola. La importància dels corredors verds. A càrrec de Josep Piqué. Museu d’Història Natural de Barcelona

 

Les entitats veïnals dels barris de Barcelona limítrofs o integrats total o parcialment en el Parc Natural de la Serra de Collserola, en la seva vesant barcelonina, hem redactat aquests punts davant la invitació a participar en el debat sobre la protecció del medi natural de Collserola (PEPNat). No estem disposades a incorporar-nos a un ”suposat” procés de participació ciutadana promogut per l’ajuntament de Barcelona, a partir d’un document ja redactat com Pla Especial de Protecció del Medi natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola. El propòsit de complir amb el tràmit formal de la participació ciutadana sembla clarament insufi cient, quan no injustifi cable, si no hi ha una evident voluntat política de resoldre de manera efi caç i defi nitiva els confl ictes acumulats durant tots aquests anys. El PEPNat és un document llargament esperat per la ciutadania, especialment pels barris de muntanya.

Per això, l’elaboració del mateix ha d’incorporar, des del principi, una resposta clara i viable a totes les reivindicacions, demandes i sensibilitats de les comunitats dels barris de muntanya.

Una regulació urbanística actualitzada, que reconegui la realitat existent i que no doni l’esquena als ciutadans i ciutadanes que habiten a la zona, amb les modifi cacions del Pla General Metropolità (PGM) i les regularitzacions que procedeixin. Cal la defi nició expressa de responsabilitats i polítiques
a aplicar en el manteniment i conservació del parc, així com les línies generals de seguretat i prevenció, i un pla d’usos equilibrat, han de ser part indissociable del propi PEPNat. No té sentit convocar als veïns per informar a partir d’un document ja redactat, on la diagnosi, els objectius específi cs i les línies estratègiques vénen anticipadament marcades com si fos participació ciutadana. Per tot això, amb la voluntat inequívoca de fer del projecte de PEPNat, un compromís conjunt de la ciutadania i les administracions, els barris de muntanya convocaran en breu unes jornades de participació obertes a les quals agrairíem la incorporació dels representants de les administracions públiques i de totes les forces polítiques a fi de reconduir la redacció del document. FAVB i barriss de muntanya, abril del 2015

 

L’assistència a la jornada és gratuïta. Inscripcions: programacio@casaorlandai.cat

Dinar especial de la jornada 10 euros. Reserva de plat a taula, amb la inscripció.

Activitats complementàries a la Casa Orlandai

Organitza: Associacions de veïns dels barris de muntanya, Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona Plataforma Cívica per a la Defensa de Collserola,  Comissió Ecològica de la Casa Orlandai